Pavilon pro Reinerovu fresku

Barokní freska ze zrušeného panského špitálu v zámecké zahradě byla na počátku 80. let minulého století osazena do nově postaveného výstavního pavilonu, navrženého renomovaným architektem Janem Sokolem ve stylu nového brutalismu a s odkazem na tradici českého architektonického kubismu. Dílo jednoho z nejvýznamnějších freskařů českého baroka Václava Vavřince Reinera je tak již přes třicet let prezentováno v unikátní symbióze s moderní architekturou. Klimatické prostředí v pavilonu mu však neprospívá, freskové malby degradují v důsledku teplotních výkyvů a kolísavé vlhkosti.

Reinerova freska ve výstavním pavilonu svým příběhem i současným stavem poutá pozornost odborné i laické veřejnosti. Zaujala i několik umělců a mediálně známých osobností, kteří pomohli správě zámku Duchcov tuto památku zviditelnit a vrátit do povědomí široké veřejnosti prostřednictvím pořádaných kulturních akcí.

První z těchto akcí byla prodejní výstava certifikovaných reprodukcí obrazů Karla Gotta „Obrazy pomáhají obrazům“, která se konala v roce 2011 v Galerii Giacomo na zámku Duchcov. Spolupořadatelem výstavy bylo Kulturní centrum Duchcov.

Reinerovu fresku podpořila i výjimečná zpěvačka, šansoniérka, kytaristka, skladatelka a textařka Lenka Filipová. Její koncert ve prospěch Reinerovy fresky se uskutečnil u příležitosti Noci kostelů v roce 2012 ve Valdštejnském sále duchcovského zámku. Po koncertu se konala autogramiáda Lenky Filipové přímo pod Reinerovou freskou v pavilonu a slavnostní otevření výstavy věnované transferu fresky. Tato výstava připomněla 30. výročí kolaudace pavilonu prof. Sokola, ve kterém byla freska Nanebevzetí Panny Marie osazena. Záštitu nad koncertem Lenky Filipové převzala ministryně kultury ČR Alena Hanáková.

Ojedinělé koncertní představení se konalo v pavilonu pro Reinerovu fresku v zámecké zahradě v Duchcově u příležitosti Dnů evropského dědictví (EHD). V roce 2015 ho speciálně pro výstavní pavilon připravila hudebními cenami ověnčená zpěvačka a hudební experimentátorka Lenka Dusilová, která představila mimořádný audiovizuální program ve prospěch Reinerovy fresky. Přizvala si k tomu Jakuba Aeldryna, člena kreativního studia Lunchmeat. Přímo na místě vznikla živě vytvořená a realizovaná videoprojekce, postavená na práci s originálním analogovým projekčním strojem. Ručně vytvářené animace byly kombinovány s digitálními efekty a v reálném čase míchány do organické video koláže. Umělec využil reálného pohybu objektů pod kamerou, ale také například zvukově reaktivních vizuálních prvků. Lenka Dusilová svým zpěvem zcela ovládla akustický prostor pavilonu, ve kterém je Reinerova freska osazena a až naturalisticky vrstvením zvuků zaplnila jeho duchovní rozměr.

Do projektu benefice pro Reinerovu fresku se zapojili nejen mediálně známé osobnosti, ale i školy a dobrovolníci z řád mladé generace. Příběh fresky inspiroval dramatickou skupinu Relikty HMYZu, vzniklou z tvůrčích tendencí na půdě Gymnázia Jana Keplera v Praze, k vytvoření divadelní instalace. Ta byla uvedena v roce 2011 přímo pod freskou v pavilonu. Projekt „Ve věci REINER-FRESKA“ rozehrál obrazy ze života a dějin duchcovského Nanebevzetí. Převyprávěl příběh tohoto díla v celé své komplikovanosti a těkavosti. Nynější specifická atmosféra pavilonu i epicky poutavá minulost fresky pobídla skupinu ke spojování na první pohled různorodých motivů sjednocených tématem hledání místa člověka v prostoru a v čase.

V roce 2016 se konalo na zámku Duchcov sympozium, jehož účastníci z řad odborné veřejnosti a výkonné i odborné složky státní památkové péče posoudili aktuální stav Reinerovy fresky a zabývali se perspektivou jejího uchování včetně koncepce obnovy. Pozornost byla věnována rovněž problematice stavební úpravy pavilonu za účelem stabilizace klimatu a zajištění optimálních klimatických podmínek pro uchování freskové výmalby. Účastníci sympozia na základě vzájemného dialogu doporučili další postup. Úprava vzduchu v pavilonu přirozenými nebo technologickými metodami a následná klimatická měření musí předcházet samotné rehabilitaci Reinerova díla. Jen tak bude možno uchovat starobylou památku příštím generacím v netradiční symbióze s moderní architekturou z poválečné doby „k úchvale a spokojenosti“, aby zůstala „zdařilá, stálá a vyhovující“, jak je uvedeno v textu před staletími uzavřené smlouvy mezi urozeným objednavatelem Janem Josefem z Valdštejna a mistrem českého barokního umění Václavem Vavřincem Reinerem.          

Věříme, že další postup, na kterém se účastníci sympozia shodli, povede k odstranění tohoto letitého problému a zajistí pro fresku optimální podmínky, ve kterých bude moci být důstojně prezentována a uchovávána příštím generacím. A to ve stávajícím pavilonu, který je považován za architektonicky nejhodnotnější stavbu realizovanou na území města Duchcova v druhé polovině 20. století.

Více o sympoziu

U příležitosti 30. výročí kolaudace pavilonu pro Reinerovu fresku připravila správa zámku Duchcov speciální pohlednici, jejíž ambicí je upozorňovat na ohroženou kulturní památku. Pohlednice byla poprvé představena na koncertu Lenky Filipové ve Valdštejnském sále dne 1. června 2012 a nyní ji lze zakoupit v zámecké pokladně. Autorem návrhu této pohlednice je Marian Hochel, návrh graficky zpracovala a upravila fotografka Helena Grulichová. Dvě kontrastní podoby fresky - těsně po obnově v rámci osazení na počátku 80. let minulého století a alarmující současný stav - jsou symbolicky propojeny nápisem „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“ a deklarují nechtěnou pomíjivost Reinerova díla v klimaticky nevyhovujícím prostředí pavilonu.