Na zámku Duchcov bylo uspořádáno odborné sympozium k 33. výročí zpřístupnění pavilonu pro Reinerovu fresku

„Když budou lidé mlčeti, kameny budou volati“ – takto příznačně bylo nazváno odborné sympozium, které se konalo ve Valdštejnském sále zámku Duchcov u příležitosti 33. výročí zpřístupnění transferované fresky Václava Vavřince Reinera ve středu 16. listopadu 2016. Kromě aktuálního stavu fresky byly v centru pozornosti klimatické podmínky způsobující postupnou degradaci této vzácné barokní památky v železobetonové novostavbě pavilonu, na jehož speciálně zkonstruovanou kupoli byla freska osazena na počátku 80. let minulého století.

Rozměrná barokní freska s motivy trojúhelníkové kompozice Nejsvětější Trojice s Assumptou a anděly původně zdobila kupoli špitálního kostela Nanebevzetí Panny Marie v duchcovské zámecké zahradě. Barokní valdštejnský špitál byl v roce 1958 zbourán v souvislosti se zamýšlenou těžební činností. Freska však byla zachráněna tím, že byla v roce 1956 po částech sejmuta novými, u nás doposud nevyzkoušenými metodami. Její fragment byl vystaven na výstavě v Miláně a v roce 1967 na světové výstavě EXPO v Montrealu. V roce 1973 byla dle projektu prof. Ing. arch. Jana Sokola ve stylu nového brutalismu zahájena stavba výstavního pavilonu, do kterého byla v letech 1980–1982 cenná freska osazena. Pavilon, situovaný v příčné ose zámecké zahrady mezi duchcovským zámkem a parcelou, na které původně stál barokní špitál, byl v roce 1983 zpřístupněn pro veřejnost.

Pozvání na sympozium, které pořádala správa zámku Duchcov, přijali specialisté ze tří pracovišť Národního památkového ústavu, dále Českého vysokého učení technického v Praze, Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky. Přítomní byli i posluchači Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a kompetentní pracovníci z místně příslušných výkonných orgánů památkové péče – z Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje a Odboru územního plánování a stavebního řádu – památkové péče Magistrátu města Teplice. Sympozium zahájila generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Účastníci sympozia posoudili aktuální stav Reinerovy fresky a zabývali se perspektivou jejího uchování včetně koncepce obnovy. Pozornost byla věnována rovněž problematice stavební úpravy pavilonu za účelem stabilizace klimatuzajištění optimálních klimatických podmínek pro uchování freskové výmalby. Odborníci na základě vzájemného dialogu doporučili další postup pro Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Praze, která pavilon spravuje.

Úprava vzduchu v pavilonu přirozenou cestou nebo technologickými metodami a následné klimatologické měření má předcházet samotné rehabilitaci Reinerova díla. Podle účastníků sympozia „Reinerova freska nepřichází o značnou část své autenticity; Reinerův rukopis, malba i barevnost jsou čitelné. Fresku lze opětovně restaurovat do přijatelné podoby poté, co budou stabilizovány klimatické podmínky v budově pavilonu. Rehabilitace vzhledu fresky vyžaduje konzervační zajištění freskové výmalby, které musí předcházet dalším pracím.“

Zároveň bylo konstatováno, že stabilizace klimatu v pavilonu pro Reinerovu fresku pomocí vhodně zvolených technologií je možná. Nejdříve však má být započat navazující průzkum klimatických podmínek v pavilonu a prověření možnosti stabilizace klimatu přirozenou cestou prostřednictvím dílčích údržbových úprav s ohledem na snížení propustnosti stavby a vyhodnocení jejich dopadu na klimatické prostředí v pavilonu.

Součástí programu sympozia bylo několik tematických příspěvků. Restaurátoři Petr Bareš a Jiří Brodský zavzpomínali na transfer Reinerovy fresky do výstavního pavilonu, na kterém se spolupodíleli. Martin Mádl z Ústavu dějin umění AV ČR se zabýval problémem autenticity barokních nástěnných maleb. Marian Hochel, vedoucí správy státního zámku Duchcov, nastínil význam Reinerovy fresky a východiska pro její uchování. Památkoví garanti Jiří Bureš a Vít Honys z ústeckého odborného pracoviště NPÚ naznačili kontext památkové obnovy a rekapitulovali dosavadní přístupy památkové péče k problematice pavilonu pro Reinerovu fresku. Po příspěvku Sylvy Dobalové z Ústavu dějin umění AV ČR, věnovaném unikátní symbióze panského špitálu a zámecké zahrady v Duchcově v období baroka, následovala fyzická obhlídka Reinerovy fresky a budovy samotného pavilonu.

„Všem účastníkům sympozia a zastoupeným organizacím náleží velké poděkování, že přijali pozvání na tuto akci a svými poznatky a odbornými zkušenostmi napomáhají Národnímu památkovému ústavu k uchování starobylé památky příštím generacím v unikátní symbióze s moderní architekturou druhé poloviny 20. století“, uvedl kastelán zámku Marian Hochel.